login »

Privacy statement

Algemeen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen. Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie (Wpg) en justitie (Wjsg) regelen.

Doel verwerken persoonsgegevens

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost werken organisaties samen om complexe problematiek van burgers aan te pakken. Dit doen ze om overlast, geweld en criminaliteit terug te dringen en om burgers de juiste hulp te bieden. Om dit doel te bereiken wisselen deze organisaties persoonsgegevens met elkaar uit.

Het Zorg- en Veiligheidshuis slaat ook persoonsgegevens op in een bestand. Verder controleren wij of betrokkenen misschien al in een ander Zorg- en Veiligheidshuis in Nederland besproken worden. Als dit zo is, dan nemen we contact op met het andere Zorg- en Veiligheidshuis en stemmen we af hoe we de casus het beste kunnen behandelen.

Dit noemen we verwerken van persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken krijgt u een informatiefolder met uitleg hierover van een van de organisaties met wie we samenwerken (1).

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verwerken.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u bij ons een verzoek doen:
Als u wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken.
Als u uw persoonsgegevens wilt laten aanpassen.
Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen.
Als u wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken.
Als u bezwaar wilt maken.

Contact

Dit verzoek kunt indienen bij de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis, via zorg-veiligheidshuis@zvhbno.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
T.a.v. de manager
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Om er zeker van te zijn dat niet iemand anders uw gegevens opvraagt, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs (zonder BSN-nummer) mee te sturen.

Klacht

Als u het niet eens bent de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het Zorg- en Veiligheidshuis? Neem dan contact op met het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost, via (073) 615 30 20 of zorg-veiligheidshuis@zvhbno.nl.1.) De volgende partijen werken samen in het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost: de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel, Vught; GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant, Novadic-Kentron, Openbaar Ministerie, PI Vught, PI Grave, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Reinier van Arkel, Sociom, Stichting Jeugdbescherming Brabant, Stichting Ons Welzijn, Stichting Veilig Thuis Brabant Noordoost, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Daarnaast werken wij op incidentele basis samen met andere partijen die noodzakelijk zijn in de aanpak van de problematiek. Denk hierbij aan gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en huisvestingsorganisaties.