login »

Nieuws

Webinars gegevensdeling DJI en gemeenten

10-07-2024

Sinds de Wet straffen en beschermen deelt de Dienst Justitiële Inrichtingen informatie over re-integratie en risico’s van gedetineerden met gemeenten en reclassering. Sinds het najaar van 2023 is de digitale voorziening hier ook op aangepast. Om vragen hierover te beantwoorden zijn er 2 webinars gehouden.

Landkaart geeft inzicht in projecten rond onbegrepen gedrag

09-07-2024

Vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip lopen tientallen projecten om de samenwerking rond mensen met onbegrepen gedrag vorm te geven. Al deze projecten zijn nu in één oogopslag te bekijken via een online interactieve landkaart.

Eindrapport parlementaire verkenning onbegrepen gedrag

04-07-2024

Het eindrapport van de parlementaire verkenning ‘onbegrepen gedrag’ is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. De Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer besloot in oktober vorig jaar over dit onderwerp een parlementaire verkenning te starten.

RCB: Grootste zorgen over spanningen tussen bevolkingsgroepen, cyberdreigingen en terrorisme

04-07-2024

Inwoners van Nederland maken zich de meeste zorgen over spanningen tussen bevolkingsgroepen, cyberdreigingen en terrorisme. Dat en meer blijkt uit de nieuwste Risico- en Crisisbarometer (RCB), het publieksonderzoek van de NCTV naar de beleving van het algemeen publiek van risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid.

Privacy Pitstop biedt waardevolle inzichten

01-07-2024

Zorgvuldig omgaan met privacy zorgt ervoor dat onnodige en onbedoelde risico’s voor jeugdigen worden voorkomen. Dat stelde Léon Sonnenschein, expert in privacy en gegevensdeling, tijdens het webinar Privacy Pitstop op 25 juni.

ZVH Brabant Zuidoost publiceert jaarverslag 2023

25-06-2024

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2023. Het jaarverslag geeft een beeld van alles wat het ZVH het afgelopen jaar uitvoerde en bereikte en van de ontwikkelingen die invloed hebben op de dienstverlening en de netwerksamenwerking.

Re-integratie (ex-)gedetineerde personen komt niet goed van de grond

20-06-2024

Voor het verminderen van recidive na een gevangenisstraf is het van groot belang dat gedetineerde personen tijdens detentie al aan re integratie werken. Maar de re-integratiemogelijkheden bereiken lang niet alle gedetineerden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het WODC.

Kamerbrief over wapens en jongeren

19-06-2024

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd over wapens en jongeren. In brief gaan de bewindslieden in op de QuickScan 'Een scherpe blik op steekwapenproblematiek' en het barrièremodel wapens en jongeren. Zij bespreken beide rapporten en de vervolgstappen.

Wetsvoorstel WGS aangenomen

18-06-2024

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Deze wet biedt een juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden zoals de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

18-06-2024

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn. 

Terroristische dreiging licht toegenomen: kans op aanslag in Nederland is reëel

11-06-2024

De terroristische dreiging is de afgelopen maanden wederom licht toegenomen, als gevolg van onder meer de oorlog in Gaza, Koranschendingen en de dreiging die voortkomt vanuit jihadistische netwerken. Mede daarom blijft het dreigingsniveau op 4 staan, wat betekent dat er een reële kans is dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden.

AcVZ neemt deel aan rondetafelgesprek onbegrepen gedrag en veiligheid

31-05-2024

Tijdens een rondetafelgesprek op 30 mei over onbegrepen gedrag en veiligheid, vertegenwoordigde Natasha Los (Actiecentrum Veiligheid en Zorg) in het tweede blok de pijler Zorg en Veiligheid. Los deelde de ervaringen van de zorg- en veiligheidshuizen en beantwoordde vragen van de commissieleden.

LVMZV-position paper 'Verward gedrag en veiligheid'

16-05-2024

De Landelijke Vereniging Managers Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMZV) heeft een position paper ‘Verward gedrag en veiligheid’ gestuurd aan de Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid. In het document roept de LVMZV de Kamerleden onder andere op om te investeren in passende zorg en huisvesting.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

07-05-2024

Het ZVH Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Vacature managementondersteuner ZVH De Markiezaten

06-05-2024

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) heeft een vacature voor een managementondersteuner. Ben jij graag een spin in het web in een organisatie die zich vooral richt op mensen aan de onderkant van de samenleving? Dan is ZVH De Markiezaten (ZVH) op zoek naar jou.

Kamerbrief over moties Actieplan Samen tegen mensenhandel

24-04-2024

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de uitvoering van twee moties naar aanleiding van het Actieplan Samen tegen mensenhandel. De moties zijn gericht op het wetsvoorstel voor modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel.

De toepassing van het adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen

23-04-2024

Met het adolescentenstrafrecht is een flexibele sanctionering rond de leeftijd van achttien jaar mogelijk. De rechter kan in strafzaken van adolescenten zowel het reguliere sanctiestelstel toepassen, als onder specifieke voorwaarden bij 16- en 17-jarigen het volwassenenstrafrecht of bij 18- tot 23-jarigen het jeugdstrafrecht.

WODC-podcast over de effectiviteit van de Amsterdamse Top 600

23-04-2024

De tweede editie van Dossier WODC Live heeft plaatsgevonden bij de Vrije Universiteit Amsterdam en ging over Dossier Top600: Een effectieve aanpak? In deze editie spreekt host Sanne Noyon met onderzoeker Gijs Weijters van de WODC kennislijn Straffen en Maatregelen over de effectiviteit van de Amsterdamse Top600-aanpak. Van deze bijeenkomst is weer een podcast gemaakt en die is nu voor iedereen te beluisteren.

Monitor 'Regiobeeld Psychische Problematiek' nu online

18-04-2024

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is vandaag live gegaan. Deze monitor brengt de informatie over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning uit verschillende bronnen bij elkaar.

Criminaliteit binnen (familie)netwerken effectiever aangepakt door ondersteuning Landelijk Outreachend Team

11-04-2024

De afgelopen twee jaar heeft het Landelijk Outreachend Team professionals ondersteund die bij de aanpak van criminaliteit binnen (familie)netwerken te maken kregen met bedreiging, intimidatie en geweld. Het team werd in 2022 als pilot opgericht door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en MB-ALL. Inmiddels is de pilot afgerond. Het eenmalige magazine ‘Onder Spanning’ brengt de opbrengsten van deze pilot in beeld.

Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen

10-04-2024

Er zijn zorgen over jonge minderjarigen die betrokken zijn bij vermogensdelicten, drugs- en wapendelicten en ernstige feiten als doodslag en zware mishandeling. Uit onderzoek blijkt dat frequente plegers van ernstige delicten vaker een langere criminele carrière hebben, meer verschillende typen delicten plegen en op jongere leeftijd beginnen.

Twintig gemeenten krijgen extra steun voor aanpak jeugdcriminaliteit

05-04-2024

De komende drie jaar worden tientallen miljoenen euro’s uitgetrokken om de jeugdcriminaliteit verder terug te dringen in de wijken van twintig gemeenten. Er is al structureel geld beschikbaar voor de gerichte aanpak in 27 gemeenten met buurten waar de leefbaarheid onder druk staat en de risico’s groot zijn dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de criminaliteit belanden.

ZVH Midden-Brabant introduceert vuistregels voor gegevensverwerking

05-04-2024

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft vuistregels opgesteld voor de verwerking van gegevens. Deze regels zijn bedoeld om de privacy van cliënten en betrokkenen te waarborgen en om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten’ aan

03-04-2024

De Tweede Kamer heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten’. Het doel van het wetsvoorstel is het verstevigen van de wettelijke basis voor de inspanningen van het lokaal bestuur in de strijd tegen radicalisering en terroristische activiteiten.

Casuïstiek zorg en veiligheid steeds complexer

01-04-2024

De problemen die voorkomen op het snijvlak van zorg en veiligheid worden steeds complexer, zo constateren de panelleden van het Deskundigenpanel Veiligheid en Zorg van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV vroeg onlangs aan dit panel hoe belangrijk het thema Zorg en veiligheid op dit moment is.

Nieuwsbrief vAms

21-03-2024

De VNG heeft een nieuwsbrief uitgebracht over het Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms). Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws, bijeenkomsten en publicaties.

CBS publiceert Verkenning Monitor Preventie met Gezag

20-03-2024

Voor het programma 'Preventie met gezag' heeft het CBS op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid een verkenning gepubliceerd die inzicht geeft in de criminaliteitsproblematiek onder jongeren in 27 focusgebieden.

Amsterdamse gemeenteraad spreekt over Top 600-aanpak

20-03-2024

De gemeenteraad van Amsterdam spreekt vanavond over de zogenoemde Top 600-aanpak. Aanleiding is een evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daaruit blijkt dat de Amsterdamse aanpak geen effect heeft op recidive.

Nieuw: handreiking Tijdelijk Huisverbod Wet aanpak woonoverlast

07-03-2024

Het huisverbod is een zeer ingrijpende maatregel en wordt niet zomaar opgelegd. In de nieuwe handreiking 'Tijdelijk Huisverbod Wet aanpak woonoverlast' helpt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) professionals ermee op weg.

Secondant: Het welzijn van kinderen die opgroeien in extremistische milieus

04-03-2024

Kinderen die opgroeien in extremistische milieus moeten niet alleen worden gezien als een potentieel veiligheidsrisico op basis van de overtuiging van hun ouders. Dat schrijven onderzoekers van TNO in Secondant.

Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15-jarigen

28-02-2024

Professionals zien voor alle leeftijden een duidelijke meerwaarde in het versterken van goed opgroeien. Dus nog vóór er sprake is van problematisch antisociaal of delictgedrag. Bijvoorbeeld door het versterken van sociale vaardigheden bij het kind, opvoedondersteuning voor de familie en het versterken van een veilig leerklimaat op school.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

20-02-2024

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Database jurisprudentie Wet MBVEO

15-02-2024

De database jurisprudentie Wet MBVEO is aangevuld met 27 nieuwe zaken. De Wet MBVEO is onder andere inzetbaar bij overlastgevende jongeren in een wijk, geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronkenschap of drugsgebruik op straat.

Laatste kans voor subsidie ‘Grip op Onbegrip’

05-02-2024

Regionale netwerken kunnen dit jaar voor de laatste keer gebruikmaken van de subsidie van het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Dit programma richt zich op netwerken waarin het sociale domein en het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken voor mensen met onbegrepen gedrag.

Kamerbrief over het Actieplan Samen tegen mensenhandel

02-02-2024

Staatssecretaris Eric van der Burg (J&V) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het Actieplan Samen tegen mensenhandel. De brief werd opgesteld naar aanleiding van het commissiedebat dat eind december 2023 over het actieplan plaatsvond.

Onderzoek naar liquidaties geeft inzicht in achtergrond daders

01-02-2024

De meeste daders van liquidaties hebben al een crimineel verleden vanuit hun tienerjaren. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Politie & Wetenschap. Het onderzoeksrapport benadrukt de complexiteit van de betrokkenheid bij liquidaties en de noodzaak van gerichte preventiestrategieën.

Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

29-01-2024

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een handreiking laten opstellen over de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld. De publicatie is bedoeld voor alle organisaties die te maken kunnen krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen.

Podcast ZVH Midden-Brabant

26-01-2024

Het ZVH Midden-Brabant heeft een podcast opgenomen. De podcast gaat in op het Team Complexe Casuïstiek van het ZVH.

Webinars Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms)

22-01-2024

De VNG verzorgt in februari en maart een aantal webinars over het Versterken van de aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (vAms). Deze versterking kan op basis van vijf stappen worden geïmplementeerd. In ieder webinar wordt een van de stappen behandeld.

Maatschappelijke kosten en baten integrale aanpak van complexe casuïstiek

22-01-2024

Het ZVH Midden-Brabant heeft onderzoek laten uitvoeren naar de maatschappelijke kosten en baten van de integrale aanpak van complexe casuïstiek in de regio. Aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte aan meer inzicht bij de partners van het ZVH.

Adviesrapport Implementatie Levensloopaanpak

18-01-2024

Adviesrapport over de stand van zaken, de knelpunten en het vervolg van de implementatie van de Levensloopaanpak. Volgens het rapport staat de Levensloopaanpak op dit moment op een tweesprong. Als de aanpak nu wordt losgelaten zonder extra aandacht voor de knelpunten heeft de aanpak geen kans van slagen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Recidivisten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven krijgen meestal langdurige(r) detentie

15-01-2024

Als ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, zoals moord, doodslag en verkrachting, meerdere malen worden gepleegd, leidt deze recidive doorgaans tot zwaardere bestraffing, vooral een langdurige(r) detentie. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het WODC.

Hulp aan ex-gedetineerden schiet volgens Landelijke Cliëntenraad tekort

12-01-2024

De hulp aan mensen die na een gevangenisstraf terugkeren in de maatschappij schiet tekort. Veel gemeenten hebben hun regiefunctie niet op orde, waardoor de kans op terugval in de criminaliteit groter wordt.

Presentatie en Q&A gegevens deling bij re-integratie ex-gedetineerden

11-01-2024

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) organiseerde vorige maand het congres ‘Re-integreren doe je samen!’. Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen, was ‘Gegevens delen bij de re-integratie ex-gedetineerden’.

Wet aanpak woonoverlast: online vragenuurtjes

11-01-2024

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt op dinsdag 30 januari 2024 een online vragenuurtje over de Wet aanpak woonoverlast. Heb je vragen over de aanpak van woonoverlast, sluit dan ook aan!

Daling van ernstige jeugdcriminaliteit

19-12-2023

Het WODC onderzocht de ontwikkelingen rondom ernstig geweld onder jeugdige veroordeelden in de periode 2010 tot en met 2021. Op de lange termijn ziet het WODC een daling in de geregistreerde ernstige geweldscriminaliteit, zoals zware mishandeling, doodslag of moord.

Recidive overwegend stabiel gebleven

13-12-2023

Het WODC heeft onderzoek gedaan naar de recidive (herhaling van strafbaar gedrag) van mensen die een misdrijf hebben gepleegd. Het blijkt dat het aandeel volwassenen dat in afgelopen periode opnieuw de fout in is gegaan, redelijk stabiel bleef.

NCTV verhoogt dreigingsniveau terrorisme van 3 naar 4

12-12-2023

De voorstelbaarheid van een aanslag tegen Nederland is dermate toegenomen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau heeft verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt.

Podcastserie Geboeid - Anders straffen

11-12-2023

Hoe wordt de straf bepaald? En wat is bekend over de effectiviteit van straffen? In aflevering vijf van de podcastserie Geboeid vertellen deskundigen over de verschillende vormen van straffen.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

08-12-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Nieuwe informatiedeling burgers in detentie

07-12-2023

De manier waarop gemeenten worden geïnformeerd over burgers in detentie is vernieuwd. Er is een digitale voorziening voor het versturen van het deelbaar Detentie en Re-integratieplan (D&R-plan) operationeel.

Na de arrestatie – Nieuwe aflevering van de podcastserie Geboeid

05-12-2023

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuwe aflevering van de podcastserie 'Geboeid' online gezet. Deze keer neem het CCV de luisteraars mee naar de situatie waarin een jongere wordt aangehouden.

Onderscheidende kenmerken van jonge drugsverdachten

04-12-2023

Het CBS deed onderzoek naar de meest onderscheidende kenmerken van jonge drugsverdachten. In hoeverre speelt bijvoorbeeld het hebben van een crimineel verleden een rol, of de sociale context waarin men is opgegroeid, of de sociaaleconomische positie waarin men verkeert?

Aanvullende versterkingsgelden voor 2024 zijn toegekend

01-12-2023

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Verschillende gemeenten ontvangen dit jaar een aanvulling op hun financiële steun voor deze aanpak.

Secondant: ‘Wie in de anonimiteit verkeert, kan gekke dingen doen’

30-11-2023

Messengeweld door piepjonge daders is een nieuw fenomeen, daarom bestaat er nog weinig onderzoek en literatuur over. Scholen weten zich nog geen raad met dit probleem. In Secondant vertelt pedagoog Kees van Overveld over het boek dat hij over deze problematiek schreef. “Scholen zijn druk met mediawijsheid, maar de online kloof tussen leraren en leerlingen is gigantisch.”

Evaluatieonderzoek naar wijkrechtspraak

22-11-2023

Het WODC laat een evaluatieonderzoek uitvoeren naar wijkrechtspraak. Het doel van wijkrechtspraak, waarmee sinds 2019 wordt geëxperimenteerd, is om effectief bij te dragen aan het oplossen van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in bepaalde wijken.

Publicatie 'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein'

22-11-2023

'Gegevensdeling in sociaal, zorg- en veiligheidsdomein' is een gids voor het uitwisselen van gegevens tussen diverse samenwerkende instanties. De publicatie helpt bij het antwoord op de vraag hoe professionals samen complexe problemen kunnen aanpakken door informatie te delen, binnen de grenzen van privacyregels.

Adviesdocumenten Middenvelder

17-11-2023

Het Programma Privacy en Gegevensdeling Zorg en Veiligheid heeft twee adviesdocumenten opgesteld voor het werken met de Middenvelder. Het eerste beschrijft de juridische borging van bevraging van de Middenvelder in het kader van de informatieverstrekking door een ZVH aan het OM (ten behoeve van een afdoeningsbeslissing). Het tweede document regelt de bekendheids-check tussen ZVH’en onderling.

Geen aanwijzingen dat Top600-aanpak leidt tot minder recidive

16-11-2023

De Amsterdamse Top600-aanpak lijkt niet te leiden tot minder recidive. Met de aanpak worden criminelen, vooral jongeren, in de regio Amsterdam-Amstelland in beeld gebracht zodat ze met begeleiding niet opnieuw in de fout gaan. Het WODC onderzocht het effect van de aanpak op de recidive.

Kennisnetwerk PGA Voetbal zoekt professionals

02-11-2023

Het ‘Kennisnetwerk PGA Voetbal’, dat zich bezighoudt met een persoonsgerichte aanpak van voetbalgerelateerd overlast en geweld, is op zoek naar nieuwe leden. Leden van dit netwerk zijn professionals die werken in gemeenten met betaald voetbal.

Handreiking met juridisch kader voor online onderzoek OOV

26-10-2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid deelden vandaag de handreiking ‘Online onderzoek door gemeenten’ met de Tweede Kamer. Deze nieuwe handreiking met juridisch kader geeft gemeenten meer duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan bij het uitvoeren van online onderzoek ten behoeve van de openbare en orde en veiligheid.

Subsidie beschikbaar voor re-integratie (ex-)gedetineerden

26-10-2023

Gemeenten kunnen binnenkort weer financiële ondersteuning aanvragen voor projecten gericht op de ondersteuning van (ex-)gedetineerden. Het ministerie van JenV stelt hiervoor jaarlijks € 4,4 miljoen beschikbaar.

Actieplan programma Samen tegen Mensenhandel

18-10-2023

De Tweede Kamer heeft vandaag het Actieplan programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ in ontvangst genomen. Het actieplan richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het beter signaleren en helpen van slachtoffers van mensenhandel en het aanpakken van daders van mensenhandel.

Pilot in Zaanstreek Waterland levert procesplaat HGKM op

16-10-2023

Voor de regio Zaanstreek Waterland is een beeldplaat ontwikkeld die inzichtelijk maakt hoe het proces bij een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling idealiter verloopt. De plaat geeft een overzicht van de betrokken organisaties en beschrijft de grondslagen voor onderlinge gegevensverwerking.

Grootschalig onderzoek naar effecten van vrijheidsbeperkende sancties

12-10-2023

Onder leiding van het NSCR en WODC start in 2024 een onafhankelijk, fundamenteel en longitudinaal onderzoeksprogramma naar de besluitvorming, uitvoering en gevolgen van de verschillende soorten vrijheidsbeperkende sancties. Het onderzoeksprogramma is mede opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de drie reclasseringsorganisaties (3RO), de Raad voor de Kinderbescherming en Halt.

Sociale (wijk)teams: uitkomsten peiling 2022

09-10-2023

Wat is de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams? In het najaar van 2022 is een 5e peiling gehouden om dit in kaart te brengen en nieuwe ontwikkelingen en trends te signaleren. De belangrijkste inzichten staan in het rapport 'Sociale (wijk)teams: peiling 2022' van Movisie.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: september-nummer verschenen

29-09-2023

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Artikel JenV Magazine over inzet wijkrechtspraak

29-09-2023

JenV Magazine heeft deze maand een artikel over de inzet van wijkrechtspraak. Op steeds meer plekken met kwetsbare bewoners wordt deze vorm van rechtspraak ingeschakeld.

Rondetafelgesprek over wapens en jongeren

27-09-2023

Het wapengebruik onder jongeren neemt toe. Welk beleid is nodig om dit aan te pakken? De commissie voor Justitie en Veiligheid houdt hierover op donderdag 28 september een rondetafelgesprek.

Er is meer nodig dan alleen therapie om jeugdcriminaliteit terug te dringen

25-09-2023

Jeugdcriminaliteit staat volop in de schijnwerpers, stelt lector Peer van der Helm. Dat komt volgens hem doordat niet alleen de grote steden in ons land, maar ook kleinere plaatsen als Roosendaal en Winschoten worden geconfronteerd met toenemend geweld op straat, dat gepleegd wordt door steeds jongere daders. Hoe gaan we daar als samenleving mee om?

Evaluatie Nederlandse contraterrorisme wetgeving

25-09-2023

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) heeft het rapport 'Inzicht in Samenhang – Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving' naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het rapport evalueert de Nederlandse contraterrorisme wetgeving in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Huiselijk geweld: complex en hardnekkig

19-09-2023

Tweederde van de jongeren die mishandeld worden, zijn zelf ook gewelddadig naar hun ouder(s). Dat blijkt uit het derde deelonderzoek van een studie naar huiselijk geweld van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor effectieve aanpak jeugdgroepen

04-09-2023

“Het 7-stappenmodel helpt ons om preciezer te zijn in het uitwisselen van informatie. Hopelijk neemt het ook een stuk handelingsverlegenheid weg die bij partijen leeft.” Aan het woord is burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad.

Nieuwe cijfers beschikbaar over het aantal jeugdige verdachten en daders

04-09-2023

De Monitor Jeugdcriminaliteit is geactualiseerd met nieuwe cijfers. Het gaat om twee monitordelen die rapporteren over de ontwikkelingen van alle jeugdige verdachten en jeugdige strafrechtelijke daders.

ZVH Westelijke Mijnstreek publiceert jaarverslag 2022

28-08-2023

In het jaarverslag 2022 laat het ZVH Westelijke Mijnstreek zien welke inspanningen er zijn verricht en (financiële) resultaten zijn geboekt. Het jaarverslag geeft ook een inkijk in de ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de dienstverlening en de samenwerking met de ketenpartners.

VNG-handreiking voor Levensloopaanpak bij onbegrepen gedrag

10-08-2023

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de samenwerking rond de Levensloopaanpak omdat zij betrokken zijn bij het (helpen) regelen van de basisvoorzieningen. Daarom stelde de VNG een handreiking voor gemeenten op.

Polarisatie onder jongeren door de ogen van jeugdprofessionals

03-08-2023

Preventie en aanpak van polarisatie zijn meestal geen duidelijk onderdeel van de opdracht van jeugdprofessionals. Maar onbewust werken jeugdprofessionals vanuit hun werkzaamheden vaak wel aan het voorkomen van polarisatie onder jongeren. Wat zijn hun behoeften, zorgen, kansen en dilemma's op het gebied van preventie en aanpak van polarisatie?

Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân publiceert jaarverslag 2022

02-08-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag over 2022 gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022.

Aansluiting jongerenwerk in preventieve wijkaanpak polarisatie en radicalisering

01-08-2023

Jongerenwerkers spelen een prominente rol bij de preventie van radicalisering en polarisatie van jongeren in wijken. In opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) onderzocht het Verwey-Jonker Instituut hoe jongerenwerkers hierbij zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund.

Nieuwsbrief Implementatie Wams

01-08-2023

Het Programma Implementatie-ondersteuning Wams heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws, bijeenkomsten en publicaties.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

25-07-2023

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Werkconferenties Grip op Onbegrip

18-07-2023

Het Actieprogramma ‘Grip op Onbegrip’ verzorgt vijf regionale werkconferenties. Tijdens deze bijeenkomsten worden voorbeelden gedeeld en vertellen lokale en regionale boegbeelden over hun werkwijzen.

Regiobijeenkomsten Implementatie Wams

14-07-2023

Het Programma Implementatie-ondersteuning Wams verzorgt in de maanden september en oktober vijf regiobijeenkomsten. De bijeenkomsten beginnen met een plenair deel, waarna de deelnemers kunnen kiezen uit vier workshops. De eerste regiobijeenkomst wordt gehouden op 14 september in Hoeven.

Online vragenuurtjes over het 7-stappenmodel

12-07-2023

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt in september 3 webinars over het vernieuwde 7-stappenmodel. Dit is een werkproces voor de aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. In het model is veel aandacht voor gegevensverwerking.

Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: gebruik de ervaringen en tips van procesregisseurs

10-07-2023

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken, is goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Magda van de Lagemaat en Shelly Lieuw-On zijn collega’s bij het regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Ze hebben jarenlange ervaring als procesregisseur bij de multidisciplinaire aanpak van de meest ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. "Doorbreek patronen samen en structureel."

Webinar implementatie-ondersteuning Wams

10-07-2023

Deze webinar, verzorgd door de VNG, is ter voorbereiding op de regiobijeenkomsten over de implementatie van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams). De hoofdlijnen van de wet worden toegelicht en de er wordt ingegaan op een aantal belangrijke vragen.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juli-nummer verschenen

07-07-2023

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Seminar Wapens en Jongeren

07-07-2023

Op 28 september vindt in Amersfoort het seminar 'Wapens en Jongeren' plaats. Het programma bevat plenaire onderdelen en workshops. Daarnaast is er een informatiemarkt.

Werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag vernieuwd

06-07-2023

Het 7-stappenmodel ‘werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag’ is vernieuwd en klaar voor gebruik. Dit model is - samen met een degelijk modelconvenant - een uniforme, landelijke methodiek voor de aanpak van jeugdgroepen. Het beschrijft de aanpak van problematische jeugdgroepen en fluïde netwerken, schetst een heldere rolverdeling tussen de betrokken partijen en biedt handvatten voor informatieoverdracht.

Veiligheid en zorg kunnen niet zonder elkaar

01-07-2023

Professionals uit het veiligheidsdomein en het zorgdomein weten regelmatig niet hoe ze goed gegevens kunnen delen om jongeren uit de criminaliteit te houden. Daarnaast speelt het een rol dat zij niet dezelfde taal spreken. Dit maakt hun samenwerking lastig. Hierover waren de sprekers van het derde en laatste webinar over het voorkomen van jeugdcriminaliteit het grotendeels met elkaar eens. Ze zagen ook voldoende kansen om het met elkaar anders te doen.

Opgroeiende kinderen met van criminaliteit verdachte familieleden in de regio Rotterdam Rijnmond

27-06-2023

Voor dit onderzoek in opdracht van het ZVH Rotterdam-Rijnmond is in kaart gebracht hoeveel opgroeiende kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond op 1 januari 2020 van criminaliteit verdachte familieleden hadden. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel Secondant: Lik-op-stuk maakt soms ook stuk

27-06-2023

Uit de harde aanpak van de Van Wougroep uit de Amsterdamse Diamantbuurt moeten we lering trekken, schrijft Timo Peeters van de Universiteit Leiden in Secondant. Sommige jongeren werden onterecht tot de harde kern gerekend en afgeschreven. De overheid moet jongeren het gevoel geven dat ze er is om hen te helpen.

Voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en of onbegrepen gedrag

26-06-2023

Minister Yesilgöz-Zegerius (JenV) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag. Doel van de aanpak is om te zorgen dat deze personen snel de juiste zorg krijgen en niet onnodig in aanraking komen met politie en justitie.

Intensievere samenwerking nodig bij re-integratie ex-gedetineerden

26-06-2023

Organisaties die gedetineerden moeten helpen bij hun terugkeer in de maatschappij, weten elkaar steeds beter te vinden. Er is echter intensievere samenwerking nodig om te voorkomen dat gedetineerden na vrijlating geen onderdak of inkomen hebben en daardoor in de problemen komen. Dit stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid en Toezicht Sociaal Domein op basis van een gezamenlijk onderzoek.

12 miljoen extra voor re-integratie (ex-)gevangenen

26-06-2023

Het kabinet gaat extra investeren om (ex-)gedetineerden te helpen bij een goede terugkeer buiten de gevangenismuren na hun straf. Vanaf dit jaar wordt hiervoor een extra bedrag oplopend tot (in totaal) € 12 miljoen uitgetrokken. Dat heeft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten.

Beoogde inwerkingtreding Wams verschoven naar 1 juli 2024

23-06-2023

De beoogde inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. De Tweede Kamer heeft in maart 280 vragen gesteld over het wetsvoorstel. Het ministerie van VWS beantwoordt deze vragen tijdens het zomerreces.

Tweede voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

20-06-2023

De tweede voortgangsrapportage van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is gepresenteerd. Deze rapportage gaat in op de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende zes maanden.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

14-06-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Vacature procesondersteuners ZVH De Markiezaten

08-06-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) is op zoek naar twee procesondersteuners. Ben jij graag een spin in het web? Ben jij graag een spin in het web? Houd je van afwisseling in je werk en van inspelen op nieuwe situaties? Zit het ondersteunen van collega’s in jouw DNA? Dan is ZVH De Markiezaten (ZVH) op zoek naar jou.

ZVH Brabant Zuidoost publiceert jaarverslag 2022

08-06-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022. Het jaarverslag geeft een beeld van alles wat het ZVH het afgelopen jaar uitvoerde en bereikte en van de ontwikkelingen die invloed hebben op de dienstverlening en de netwerksamenwerking.

Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

30-05-2023

De terroristische dreiging op Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Dat blijkt uit het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 58) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Vroegsignalering jongeren: handreiking biedt praktische hulp

26-05-2023

Met de nieuwe handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren’ biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken goed in te richten en op te pakken. Hiermee heeft u een mooie tool in handen om de signalering in uw gemeente (nog) beter in te richten.

Nieuwe handreiking: ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’

26-05-2023

Om de proeftuinen ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ te ondersteunen, is de handreiking ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ opgesteld. In deze handreiking worden de belangrijkste kaders en bouwstenen aangereikt om ‘AVG-proof’ samen te werken.

Inzichten uit het eerste webinar over jeugdcriminaliteit

25-05-2023

Houd jongeren die crimineel gedrag ontwikkelen vooral op school. Dat was de gedeelde visie van de tafelsprekers tijdens het eerste webinar over de aanpak van jeugdcriminaliteit van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Meer gemeenten betrokken bij Preventie met Gezag

23-05-2023

Het kabinet gaat meer gemeenten betrekken bij het actieplan Preventie met Gezag, een ‘lerende aanpak’. Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Jaarplan 2023 en jaarverslag 2022 ZVH Brabant Noordoost

15-05-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft zijn jaarverslag en jaarplan gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022, het jaarplan geeft inzicht in de plannen voor 2023.

Meer Rotterdamse tieners met schot- of steekwonden

15-05-2023

In de Rotterdamse regio is het aantal tieners dat met schot- of steekwonden is opgenomen in het ziekenhuis flink toegenomen. Dat meldt RTL Nieuws.

Video webinar 'Multiproblematiek en gegevensdeling' beschikbaar

12-05-2023

Het NJi, Movisie, Trimbos-instituut en het CCV verzorgden in mei een webinar en vragenuurtje over gegevensdeling. Hans Versteeg (VNG) en Els Mourits (NJi) gaven uitleg over de Jeugdwet en de nieuwe ‘Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’ (WAMS).

Hebben jonge daders baat bij verplicht financieel toezicht?

09-05-2023

Uit een proef waarbij veroordeelde minderjarigen verplicht onder financieel toezicht werden gesteld, blijkt dat betrokken organisaties de meerwaarde zien hiervan. Met verplicht financieel toezicht kunnen ze op jonge leeftijd ingrijpen en zo financiële problemen bij jongeren voorkomen.

ZVH Haaglanden publiceert jaarverslag 2022

08-05-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: mei-nummer verschenen

03-05-2023

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2022

26-04-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Onderzoek meerwaarde nazorg ex-gedetineerden ZVH’en Noord- en Midden-Limburg

20-04-2023

De intensieve nazorg van ex-gedetineerden door de coördinatoren van de zorg- en veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg betaalt zich ruimschoots terug. Dat blijkt uit onderzoek dat deze ZVH’en hebben laten uit laten voeren.

Nieuw van het CCV: Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er

14-04-2023

Zo’n 80 belangstellenden waren aanwezig bij de online lancering van de nieuwe handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er. Deze handreiking biedt voor het eerst concrete handvatten aan gemeenten hoe ze de privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er goed kunnen organiseren.

Goed ingerichte MDA++ helpt bij meest complexe problematiek

06-04-2023

De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om meervoudige complexe problematiek, waarbij ook sprake is van huiselijk geweld, effectief aan te pakken. In 2 regio’s lopen pilots om deze werkwijze door te ontwikkelen, onderzoek wijst op positieve effecten.

Jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant 2022

06-04-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het ZVH in 2022 beschreven. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2023.

Aanpak mensenhandel in gemeenten 2023: resultaten onderzoek

04-04-2023

De VNG liet begin 2023 onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken van de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Waar staan gemeenten nu, welke werkbare elementen benoemen ze, welke knelpunten ervaren ze en welke behoeften aan ondersteuning hebben ze? De rapportage is nu beschikbaar.

ZVH-procesregisseurs over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

04-04-2023

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken, is goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Magda van de Lagemaat en Shelly Lieuw-On zijn collega’s bij het regionale Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Ze hebben jarenlange ervaring als procesregisseur bij de multidisciplinaire aanpak van de meest ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. "Doorbreek patronen samen en structureel."

Nieuwe inzichten in wapens en wapengeweld bij jongeren

03-04-2023

Anders dan de media soms suggereren, blijken messen en wapens niet gewoon te zijn geworden onder jongeren. Dat schrijven onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in Secondant. Zij deden onderzoek naar wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam.

Webinars: Samen jeugdcriminaliteit voorkomen

03-04-2023

Criminaliteit is niet alleen iets van politie en justitie. Professionals uit het sociaal domein hebben ook een belangrijke rol in de vroegsignalering. Om jeugdcriminaliteit gezamenlijk aan te pakken organiseren het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een webinarreeks over de samenwerking om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Er komen 3 webinars rond verschillende thema’s en je kunt je aanmelden voor het volgen van 1 of meerdere webinars.

Investeer in kennisontwikkeling over delinquente meisjes

27-03-2023

Uit een onderzoek van het WODC en de VU blijkt mogelijk een ‘blinde vlek’ voor delinquente meisjes in de strafrechtsketen. Zo zouden ze minder snel in beeld komen als verdachte.

Subsidiemogelijkheden op snijvlak zorg en veiligheid

20-03-2023

Samenwerkingspartners op het snijvlak van zorg en veiligheid kunnen een kwartiermaker aanstellen voor de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. Dit kan met de regeling 'Startfinanciering Kwartiermaker Zorg & Veiligheid' die nu openstaat.

Voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht

16-03-2023

Bij het voorkomen van extremisme en radicalisering van jongeren ligt de nadruk nog vaak op een benadering die zich richt op risicofactoren. Verschillende experts pleiten er echter voor om meer in te zetten op het versterken van veerkracht.

Conferentie Schakelen in Zorg en Veiligheid

13-03-2023

De vooraanmelding voor de conferentie ‘Schakelen in Zorg en Veiligheid’ is geopend. Na het succes van vorig jaar wordt opnieuw een conferentie gehouden op de Hogeschool Utrecht. Doel is om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren in diverse workshops.

Probleem van wapengeweld onder jongeren vergt meer dan actieplan

08-03-2023

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit met het oog op de forse toename van het wapengebruik en steekincidenten onder jongeren en de steeds jonger wordende daders. Het actieplan is in opdracht van het WODC geëvalueerd.

€ 59 miljoen voor meer samenwerking bij zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag

07-03-2023

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) slaan de handen ineen om de samenwerking tussen zorg, gemeenten en politie voor mensen met verward of onbegrepen gedrag te verbeteren.

Wetsvoorstel: Betere bescherming tegen mensenhandel

01-03-2023

De strafbaarstelling van mensenhandel wordt uitgebreid en eenvoudiger. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden zo beter beschermd.

ZVH Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2022 (en ambities 2023)

28-02-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2022 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2023.

Werkbijeenkomst ‘Hoe maak je effectief preventiebeleid radicalisering?’

27-02-2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzorgt op donderdag 20 april 2023 een werkbijeenkomst over de preventie van radicalisering. Deze bijeenkomst, die van 9.00 tot 17.00 uur plaatsvindt in Den Haag, is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers OOV en uit het sociaal domein.

Doorgroeiers in de drugsgerelateerde criminaliteit

25-02-2023

Welke jongeren groeien door in de drugsgerelateerde criminaliteit? Zijn er zichtbare ontwikkelingspatronen, kenmerken en signalen waar te nemen die aanknopingspunten bieden voor interventies? Om antwoord te geven op deze vragen is literatuur bestudeerd, zijn professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein geraadpleegd en zijn casussen geanalyseerd.

Magazine Jeugdcriminaliteit

23-02-2023

Professionals uit verschillende vakgebieden, zoals veiligheid, onderwijs of het sociaal domein, kijken met verschillende brillen naar jeugdcriminaliteit. Dat maakt samenwerking soms lastig. Het NJi heeft een magazine gepubliceerd met daarin zeven lessen die partners kunnen helpen bij een effectieve samenwerking.

Conceptbesluit bij WGS gepubliceerd voor consultatie

21-02-2023

Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft, in aanvulling op het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), een algemene maatregel van bestuur in internetconsultatie gebracht. Door de algemene maatregel van bestuur worden grondslagen om gegevens te kunnen delen verduidelijkt en meer waarborgen ingebouwd voor bescherming van persoonsgegevens.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

15-02-2023

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Online magazine Zorg & Veiligheid

09-02-2023

Zorg&Sociaalweb heeft een magazine uitgebracht: Zorg & Veiligheid twee werelden, één opgave. Het magazine bevat onder meer een interview met Monique Kollau (ZVH Westelijke Mijnstreek) en organisatiefilosoof Hans Licht over de regierol van Zorg- en Veiligheidshuizen.

Persoonsgerichte aanpak (PGA) nu ook voor voetbal: de PGA-V

08-02-2023

Om voetbal veilig te houden en ordeverstoringen aan te pakken, is er een toolkit gelanceerd die gemeente, OM, politie en betaald voetbalorganisatie (BVO) ondersteunt in het toepassen van de persoonsgerichte aanpak (PGA) in voetbal.

Aflevering 3 podcastserie Geboeid staat online

01-02-2023

Wat betekent het voor een jongere om in de top-600 te staan? En hoe kun je criminele jongeren op een andere manier begeleiden? Dit en meer hoor je in de laatste aflevering van de CCV-podcastserie Geboeid.

Betere hulp voor gezinnen met meerdere problemen

30-01-2023

Om mensen met meerdere problemen beter te kunnen helpen is de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen.

Benut tijd ISD-maatregel beter

26-01-2023

Sinds 2004 kan de strafrechter stelselmatige daders een ISD-maatregel voor maximaal twee jaar opleggen. De bedoeling hiervan is om de maatschappij langere tijd te beschermen en de dader de nodige individuele zorg te bieden. Dit laatste komt nog niet goed uit de verf, zo constateert Onderzoeksinstituut IVO.

Aflevering 2 podcastserie Geboeid staat online

23-01-2023

Aflevering 2 van de CCV-podcastserie Geboeid over jongeren en georganiseerde criminaliteit is vandaag verschenen. Deze aflevering gaat over de oorzaak en het beleid.

Vacature procesregisseur ZVH De Markiezaten

23-01-2023

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) heeft een vacature voor een procesregisseur. Word jij enthousiast van het bij elkaar brengen van organisaties en belangen, krijg jij energie van het zoeken naar creatieve oplossingen en ga jij een uitdaging niet uit de weg? Dan is Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten op zoek naar jou.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

23-01-2023

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering

19-01-2023

Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM) dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt hoe deze partijen hierin samenwerken.

Aanpak mensenhandel vraagt extra investering

16-01-2023

Gemeenten geven de aanpak van mensenhandel op lokaal niveau steeds meer prioriteit. Ondanks de beschikbaar gekomen structurele financiering maken gemeenten en samenwerkingspartners zich zorgen over onvoldoende capaciteit, tijd en middelen om (goed) uitvoering te kunnen geven aan het beleid.

Geboeid, nieuwe podcastserie over de aanpak van jeugdcriminaliteit

12-01-2023

“De eerste keer dat ik werd opgepakt, was ik 16”, vertelt Igor in de nieuwe CCV-podcastserie Geboeid, over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Een serie van 3 afleveringen over de rol van school, beleid en samenwerking. Daarover praten jongeren uit de doelgroep en professionals openhartig. Iedere aflevering bevat kennis, ervaring en praktische handvatten.

Meer onderzoek nodig naar verharding jeugdcriminaliteit

05-01-2023

Zware criminaliteit onder jongeren neemt de afgelopen jaren toe, maar gedegen onderzoek naar de achterliggende redenen is er niet. De Raad voor de Kinderbescherming, de politie, het OM en het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (het CCV) willen meer overkoepelend onderzoek naar de redenen achter de verhardingstrend.

Zorgen over toename zware jeugdcriminaliteit

30-12-2022

Experts maken zich zorgen over het gemak waarmee minderjarigen vuurwapens gebruiken. Uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak, blijkt dat in de eerste 10 maanden van dit jaar zeker 56 minderjarigen veroordeeld zijn voor moord, doodslag of een poging daartoe.

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarplan 2023

22-12-2022

In dit jaarplan geeft het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek de speerpunten voor het jaar 2023 weer. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkellijnen van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen.

Betere informatiedeling met oog op re-integratie

22-12-2022

Op grond van art. 18a van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) ontvangen gemeenten informatie over burgers in detentie zodat zij hun re-integratie in de samenleving kunnen voorbereiden. Die informatie wordt komend voorjaar verbeterd.

Meer incidenten met verwarde mensen

16-12-2022

De afgelopen jaren zijn er meer incidenten geweest waarbij verwarde mensen betrokken zijn. Dat meldt de NOS. Volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van het ministerie van Justitie en Veiligheid registreerde de politie van 2017 tot en met 2021, 886.000 gevallen van dit soort overlast.

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarverslag 2020 en 2021

15-12-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag over de jaren 2020 en 2021 gepubliceerd. Het online verslag beschrijft de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

CKM: 'Zorgelijk beeld strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting in Nederland'

08-12-2022

De politie en het Openbaar Ministerie zijn onvoldoende toegerust op de aanpak van criminele uitbuiting en het beschermen van Nederlandse slachtoffers. Dat stelt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in deel 2 van haar onderzoeksrapportage 'Kijken met andere ogen', een onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting.

Middelen voor re-integratie ex-gedetineerden beschikbaar

08-12-2022

Gemeenten kunnen ook in 2023 gebruikmaken van de bijdrageregeling ‘Begeleiden (ex-) gedetineerden voor Wonen en Werken’. Het geld kan worden ingezet bij het op orde krijgen van de 5 basisvoorwaarden.

Onderzoek naar de vatbare doelgroepen voor radicalisering

06-12-2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten uitvoeren naar de vatbare doelgroepen voor radicalisering. De studie geeft een overzicht van de risicofactoren en beschermende factoren.

Inspirerende landelijke netwerkmiddag procesregisseurs

06-12-2022

Dat de landelijke netwerkmiddag voor procesregisseurs een mooi netwerkmoment is, was te zien aan de collega-procesregisseurs die onderling gretig telefoonnummers uitwisselden. Op 21 november organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) met een aantal procesregisseurs de tweede fysieke netwerkmiddag van dit jaar. Het was een leerzame en waardevolle dag waar veel onderwerpen werden besproken.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

01-12-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Vervolgonderzoek naar aanpak (ex-)partnerstalking

24-11-2022

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners is verbeterd. Zij wil onder meer weten welke verbetermaatregelen zijn genomen en of er toereikende aandacht is voor de bescherming van de slachtoffers.

Toeleiding naar gedragsinterventies in de jeugdstrafrechtketen

22-11-2022

Onderzoeksbureau DSP-groep deed, in opdracht van het WODC, onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). De onderzoekers concluderen dat het LIJ bijdraagt aan de persoonsgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit, maar niet zonder professioneel oordeel kan.

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland geconcentreerd in beperkt aantal buurten

15-11-2022

Jeugdcriminaliteit blijk in de meeste Nederlandse buurten niet of nauwelijks voor te komen. Van de jeugdcriminaliteit die door de politie wordt geregistreerd vindt een kwart plaats in één procent van de buurten. Dit blijkt uit de WODC-publicatie 'Woon- en pleegbuurten van geregistreerde jeugdcriminaliteit'.

Online sessie evidence based werken bij de preventie van radicalisering

08-11-2022

Radicalisering richting anti-institutioneel extremisme, rechts-extremisme, linksextremisme en gewelddadig jihadisme. Gemeenten, groot en klein, hebben te maken met een nieuwe realiteit van fenomenen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) verzorgt hierover een online sessie voor gemeenten.

Dreigingsbeeld NCTV: dreiging in en tegen Nederland veelzijdiger en meer diffuus

07-11-2022

De jihadistische beweging in Nederland stabiliseert. Maar van die beweging gaat nog wel steeds de grootste terreurdreiging uit, constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) in de nieuwste risicoanalyse voor de Nederlandse samenleving. Daarin werd ook geconcludeerd dat complotextremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten.

Wet aanpak woonoverlast: online vragenuurtjes

04-11-2022

Het aantal vragen over de aanpak van woonoverlast neemt toe. Daarom verzorgt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid elke 6 weken een online vragenuurtje.

Criminaliteit voorkomen met persoonsgerichte aanpak

02-11-2022

Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten met wijken waar risico’s groot zijn dat jongeren worden geronseld door (drugs)criminelen. Hierbij staat een intensieve persoonsgerichte aanpak centraal, mede gezien de intimiderende druk van criminelen en tevens verleidingen van het foute geld dat wordt verdiend met drugshandel in buurten.

Eerste voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

01-11-2022

De eerste voortgangsrapportage van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is gepresenteerd. Deze rapportage laat zien welke randvoorwaarden zijn neergezet om tot een succesvolle aanpak te komen en gaat in op de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende zes maanden.

Eindrapport wetsevaluatie Wvggz en Wzd: implementatie en uitvoering verlopen moeizaam

24-10-2022

Voor de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het veld. Dat blijkt uit de evaluatie die onlangs is afgerond. Beide wetten traden op 1 januari 2020 in werking.

Nader rapport wetsvoorstel casusoverleggen radicalisering

18-10-2022

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) heeft de Tweede Kamer het nader rapport gestuurd over het wetsvoorstel voor regels voor de gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Taakstraf helpt voorkomen dat minderjarige delinquenten opnieuw in de fout gaan

17-10-2022

Jongeren vallen na een taakstraf minder snel terug in crimineel gedrag dan wanneer een gevangenisstraf wordt opgelegd. Dat blijkt uit onderzoek naar de effectiviteit van taakstraffen door de Erasmus School of Law en Leiden Law School.

Kamerbrief: ingroei en rekrutering van jongeren in de georganiseerde criminaliteit

12-10-2022

Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft de Tweede Kamer een onderzoeksdrieluik naar ingroei- en rekruteringsmechanismen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit aangeboden.

Modelconvenant jeugdgroepaanpak beschikbaar

06-10-2022

Het modelconvenant jeugdgroepaanpak is vandaag gepubliceerd. Dit convenant is een onderdeel van het 7-stappenmodel: werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

ZVH Brabant Noordoost, factsheet Q1 en Q2 2022

30-09-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost heeft een factsheet opgesteld dat een overzicht geeft van de werkzaamheden die in de eerste twee kwartalen van 2022 zijn uitgevoerd. Het document maakt inzichtelijk welke casuïstiek is opgepakt en hoeveel adviezen werden verstrekt.

Sfeervideo jubileum Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

28-09-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant stond op 8 september 2022 stil bij het 20-jarig bestaan. Samen met collega’s, stakeholders, bestuurders en samenwerkingspartners werd het een inspirerende middag waarbij er aandacht was voor het ontstaan van het ZVH én vooruit werd keken naar de toekomst.

ZVH Haaglanden, Halverwege 2022

23-09-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft een flyer gemaakt over de werkzaamheden die in het eerste halfjaar van 2022 zijn uitgevoerd. Het ZVH geeft met deze flyer een tussenstand van de uitvoering van het jaarplan 2022.

Wapenbezit jongeren: richt aandacht op achterliggende problematiek

19-09-2022

Onderzoekers van Erasmus School of Law hebben in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar wapens en wapengeweld in Rotterdam. In het onderzoeksrapport pleit het onderzoeksteam voor campagnes gericht op de meest risicovolle groep: “Richt aandacht op achterliggende problematiek”.

Theoretische basis Wet forensische zorg tegen het licht gehouden

13-09-2022

Hoe en met welke doelen is de Wet forensische zorg (Wfz) tot stand gekomen? Op welke wijze zou de Wfz die doelen in theorie moeten bereiken en welke onderbouwing is daarvoor? Dat is in kaart gebracht in de vandaag gepubliceerde planevaluatie Wfz.

Verharding Amsterdamse jeugdcriminelen

13-09-2022

Werden in 2019 nog 32 Amsterdamse jongeren verdacht van moord, doodslag of poging daartoe. In 2020 waren dat er al 83, een stijging van bijna 160%. AT5 sprak met Randell en James, credible messengers (rolmodellen) bij ADAMAS.

Vacature administratief medewerker ZVH De Markiezaten

29-08-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) heeft een vacature voor een administratief medewerker. Ben jij graag een spin in het web? Hou je van werken op basis van duidelijke kaders maar ook van afwisseling en inspelen op de situatie? Dan is ZVH De Markiezaten op zoek naar jou.

Podcast over jongeren die vastzitten voor zware misdrijven

09-08-2022

De jeugdcriminaliteit neemt af, maar wordt wel ernstiger. Valt het tij nog te keren? Pointer van KRO-NCRV duikt in een nieuwe podcastserie 'Jong en Vast' in de wereld van jonge daders die zware misdrijven pleegden.

Inspiratietrein ZVH Midden-Brabant: 'Vergroot je slagkracht met maatwerk'

26-07-2022

De inspiratietrein toert door Nederland langs verschillende Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH). Hij stopt een paar keer per jaar om de aanpakken, werkwijzen, instructies, interventies etc. die goed werken of waar procesregisseurs trots op zijn op te halen. Dit keer stopt de trein bij het ZVH Midden-Brabant.

Kamerbrief aanpak voor personen met verward en onbegrepen gedrag

20-07-2022

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Helder van Langdurige Zorg en Sport hebben de kamer geïnformeerd over het intensiveren van de samenwerking tussen politie en ggz binnen de aanpak voor personen met verward of onbegrepen gedrag.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

15-07-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme naar de Tweede Kamer

07-07-2022

De rapportage integrale aanpak terrorisme zet de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme uiteen, over de periode april 2019 tot juni 2022. Dat gebeurt langs de aandachtsgebieden uit de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026: verwerven, voorkomen, voorbereiden en vervolgen.

Extra miljoenen voor aanpak georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit

05-07-2022

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de brede preventieve aanpak van zware jeugdcriminaliteit en georganiseerde criminaliteit.

Raad voor de Kinderbescherming: grotere inzet op preventie jeugdcriminaliteit

05-07-2022

De virtual-reality (VR) simulaties over leven met een licht verstandelijke beperking (LVB) en huiselijk geweld worden sinds kort door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) aangeboden via een gratis toegankelijk platform. Zo kunnen professionals ervaren wat het betekent om te leven met LVB of huiselijk geweld.

Nieuwe aanpak leefbaarheid en veiligheid in wijken

04-07-2022

De regering investeert vanuit verschillende ministeries in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit programma moet de leefbaarheid en veiligheid in wijken versterken.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juni-nummer verschenen

30-06-2022

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant 2021

21-06-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het ZVH in 2021 beschreven. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2022.

Derde nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag’

20-06-2022

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze derde, en tevens laatste, nieuwsbrief worden de ontwikkelingen binnen de twee pijlers van het project beschreven.

Preventieplan helpt om stapeling van problemen te voorkomen

20-06-2022

Een opeenstapeling van problemen kan iemands leven volledig ontwrichten en leiden tot ernstige fysieke en psychische klachten. 'Stop het stapelen: preventieplan zorg + veiligheid' biedt gemeenten een handvat om schrijnende situaties, escalatie en veiligheidsissues vóór te zijn.

Opleiding Zorg en Veiligheid weer van start

17-06-2022

VNG Connect start in september weer een opleiding/leergang Zorg en Veiligheid. De opleiding richt zich op alle medewerkers van alle partners in het zorg- en veiligheidsdomein die zich inzetten voor goede domeinoverstijgende samenwerking.

Jaarverslag 2021 ZVH Baronie Breda

15-06-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021.

Complexe problematiek vraagt om veel kennis over de doelgroep

08-06-2022

Overlast, huiselijk geweld, criminaliteit. Als er sprake is van complexe problematiek met mensen die een opeenstapeling van persoonlijke problemen hebben, dan schakelen gemeenten vaak een procesregisseur van de Zorg- en Veiligheidshuizen in. Bij deze problematiek zijn altijd meerdere partijen betrokken, zoals politie, justitie en zorgprofessionals.

Succesvolle landelijke netwerkdag procesregisseurs

02-06-2022

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid verzorgde op 23 mei sinds lange tijd weer een fysieke netwerkmiddag voor procesregisseurs van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Dit organiseerde ze samen met een groepje procesregisseurs. Iedereen was enthousiast om eindelijk weer fysiek bij elkaar te komen, zo bleek ook uit de opkomst. Maar liefst zo’n 100 procesregisseurs kwamen naar de netwerkdag.

Tweede tranche proeftuinen Toekomstscenario kind en gezin

02-06-2022

Het programmateam Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming heeft, samen met verschillende partners, de leidraad voor de tweede tranche van de proeftuinen opgesteld. Het is tot uiterlijk 15 juli 2022 mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 vastgesteld

24-05-2022

De Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 (NCTS) is vastgesteld door de Ministerraad. In het document wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan.

Secondant: Welke jongere gaat na detentie weer op het criminele pad?

16-05-2022

De terugval van jeugdige gedetineerden in hun criminele gedrag is hoog, maar niet onder alle groepen even hoog, schrijven onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in Secondant.

ZVH Brabant Zuidoost publiceert jaarverslag 2021

16-05-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020.

Samenwerking essentieel voor succesvolle aanpak woonoverlast

16-05-2022

Elke keer opnieuw blijkt dat samenwerking tussen veiligheidspartners en zorgpartners essentieel is voor een succesvolle aanpak van woonoverlast. Door de complexe problematiek van veel overlastgevers is het iedere keer weer maatwerk om tot een goed plan van aanpak te komen.

'Compassie voor criminele jongeren is een must om jeugdcriminaliteit aan te pakken'

13-05-2022

Medeleven met criminele jongeren is nu hard nodig, stelt criminoloog Jan Dirk de Jong. Zeker in tijden van verharding. "Compassie betekent je in jongeren verdiepen, medeleven tonen en je in jezelf verdiepen. Zonder kom je nooit door hun barrières heen."

Jong en ontspoord in het drugsmilieu

10-05-2022

Hoe stop je de aanzuigende werking van de zware drugscriminaliteit op jongeren? In het rapport ‘Jong ontspoord in het drugsmilieu’ van Stichting Maatschappij en Veiligheid zijn daar heldere aanbevelingen over te lezen. Het levert geen snelle oplossingen, maar geeft wel een overzicht van ervaringen en inzichten die tot nu toe zijn opgedaan.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

06-05-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

ZVH Rotterdam-Rijnmond publiceert jaarverslag 2021

05-05-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) heeft zijn jaarverslag 2021 gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het Zorg- en Veiligheidshuis in 2021 beschreven.

Aanpak criminele jeugdgroepen: lessen voor de toekomst

04-05-2022

Crimi­nele jeugdgroepen zijn een belangrijke kweekvijver voor de georganiseerde misdaad. Aanpakken van deze groepen werken het beste wanneer ze de betrokken partijen in hun kracht zetten. Dat is de belangrijkste les die het Verwey-Jonker instituut trekt na onderzoek naar de aanpak van de Van Wougroep en andere criminele jeugdgroepen.

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

26-04-2022

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Gemeenten krijgen geld om jongeren uit criminaliteit te houden

26-04-2022

Minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid gaat jaarlijks 82 miljoen euro investeren om te voorkomen dat jongeren worden geronseld voor de georganiseerde criminaliteit. Vijftien gemeenten zijn gevraagd plannen uit te werken voor wijken waar de risico's op 'een criminele carrière' het grootst zijn.

Dreigingsbeeld NCTV: terroristische aanslag voorstelbaar, geen concrete aanwijzingen

22-04-2022

Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen voor een terroristische aanslag in Nederland maar een aanslag blijft voorstelbaar. Het dreigingsniveau in Nederland blijft dan ook vastgesteld op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

Onderzoek ‘(On)zichtbare beelden’ biedt meer zicht op jonge aanwas in de harddrugscriminaliteit

21-04-2022

Het RIEC Midden-Nederland heeft in verschillende gemeenten onderzoek gedaan naar jonge aanwas in de (hard)drugshandel. Het onderzoek richtte zich op de uitingsvormen van harddrugscriminaliteit, kenmerken van (startende) jongeren die daarin een rol spelen en de manieren waarop zij daarbij betrokken raken.

ZVH Haaglanden publiceert jaarverslag 2021

21-04-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021.

Leersessies: Samenwerken bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

14-04-2022

Het CCV, het NJi en Movisie verzorgen in mei en juni en aantal leersessies over samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gratis sessies vinden online plaats.

Multiprobleemverdachten verder in beeld

08-04-2022

Het Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een verkennend onderzoek gedaan naar multiproblematiek bij mensen die met het strafrecht in aanmerking komen. Hieruit blijkt dat bij veel verdachten sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden.

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2021

08-04-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: maart-nummer verschenen

31-03-2022

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Doorontwikkeling PGA Utrecht

28-03-2022

De gemeente Utrecht is druk bezig met een doorontwikkeling van de lokale PGA. Eén van de onderwerpen is het op- en afschalen. Want wat zijn de criteria eigenlijk en wat gebeurt er met de rol van de procesregisseur bij opschaling?

Tussenrapportage pilots met aanpak MDA++

28-03-2022

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling samenwerken. Deze tussenrapport geeft een aantal voorlopige resultaten.

‘Werk na detentie’ leidt tot meer werk, maar niet tot minder recidive

22-03-2022

Onderzoek heeft uitgewezen dat ex-gedetineerden die deel hebben genomen aan het programma ‘Werk na detentie’ in de periode daarna meer hebben gewerkt dan personen die niet deelnamen. Wat betreft recidive zijn geen verschillen gevonden tussen deelnemers aan het programma en personen uit de controlegroep.

CBS onderzoekt profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten

16-03-2022

Het CBS en ICTU hebben de achtergrondkenmerken en sociale omgeving van (potentiële) cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht onderzocht. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden voor datagedreven werken voor álle zorg- en veiligheidshuizen.

Wat is er bekend over jongeren die de georganiseerde criminaliteit in gaan?

08-03-2022

Om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of hier verder in afglijden, is het belangrijk om te weten waarom bepaalde jongeren de georganiseerde criminaliteit in gaan. Het WODC liet onderzoeken wat hierover in de wetenschappelijke literatuur bekend is.

Wat werkt bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering?

07-03-2022

De laatste tien jaar zijn op het gebied van preventie radicalisering en polarisatie veel initiatieven ontplooid, zowel in beleid en praktijk als in onderzoek. Tegelijkertijd is er behoefte aan zicht op de effectiviteit van deze initiatieven. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) deed een verkenning naar wat werkt bij het voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering.

Verbinding zorg-, veiligheids- en sociaal domein: subsidieoproepen

03-03-2022

Organisaties die regionaal samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek komen in aanmerking voor een subsidie vanuit Actieprogramma Grip op Onbegrip. ZonMw heeft vanuit dit actieprogramma nieuwe subsidieoproepen opengesteld om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: februari-nummer verschenen

24-02-2022

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Onderzoek naar 'fatale politie-incidenten'

23-02-2022

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen tijdens ‘fatale politie-incidenten’. Bijvoorbeeld tijdens een aanhouding, na een achtervolging of in een politiecel. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche, blijkt dat bij een groot deel van de slachtoffers sprake is van multiproblematiek, eerdere politiecontacten en verward gedrag ten tijde van het incident.

VNG: Meer zicht nodig op mensenhandel

18-02-2022

In 2022 moeten alle gemeenten een aanpak hebben voor het tegengaan van mensenhandel, moet er een landelijk dekkend netwerk zijn van zorgcoördinatie en moeten afspraken regionaal zijn ingebed. Gemeenten moeten daartoe wel de financiële middelen krijgen, vooral om meer zicht te kunnen krijgen op mensenhandel.

Escalatieladder om woonoverlast aan te pakken

14-02-2022

De nieuwe escalatieladder van het CCV geeft gemeenten snel en praktisch overzicht van de stappen die ze kunnen zetten om, met de Wet aanpak woonoverlast, ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

Impressie Ontwikkelplein ZVH Midden-Brabant

10-02-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant verzorgde eind 2021 het Ontwikkelplein. Deze week is de video, die van deze inspirerende dag werd gemaakt, op de site van het ZVH Midden-Brabant gepubliceerd.

Video's Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire

31-01-2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Bonaire heeft een aantal video’s laten ontwikkelen over het ZVH. De set bestaat uit een animatie, een video over ervaringen uit de praktijk en een toelichting door de proces manager.

Weer meer incidenten met verwarde personen

21-01-2022

De politie ziet dat de stijgende lijn van het aantal incidenten rond mensen met verward gedrag zich doorzette. Vorig jaar kreeg zij te maken met 130.177 voorvallen; 11 procent meer dan in 2020.

Aanpak van mensenhandel: de stand van zaken bij gemeenten

20-01-2022

In de strijd tegen mensenhandel is een van de doelen voor dit jaar dat iedere gemeente beleid op dit thema ontwikkelt. Het aantal gemeenten dat actief is groeit, maar het zicht op daders en slachtoffers is nog steeds beperkt.

CCV begeleidt weer 21 gemeenten met invoering van een wijk-GGD’er

18-01-2022

Het CCV begeleidt 21 gemeenten vanaf deze maand met de invoering van een wijk-GGD’er. De gemeenten reageerden afgelopen najaar op de subsidieoproep van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw).

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: januari-nummer verschenen

13-01-2022

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

HUB privacy en gegevensdeling beschikbaar

13-01-2022

De HUB privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein is gelanceerd. Deze HUB richt zich op beleidsmedewerkers, privacy-deskundigen en uitvoeringsprofessionals die handvatten zoeken om privacy en gegevensdeling zorgvuldig in te richten.

Podcast: hoe help je gezinnen met multiproblematiek?

13-01-2022

Veel professionals, of ze nu procesregisseur, schuldhulpverlener of wijkagent zijn, kunnen er ’s nachts wakker van liggen: mensen of gezinnen waar multiproblematiek speelt. Waar bijvoorbeeld de straatangst van een moeder ervoor zorgt dat kinderen niet naar school worden gebracht. Hoe help je zo’n gezin? In de podcastserie Multiproblematiek vertellen professionals van gemeenten en politie wat nodig is om ze te helpen.

Meer inzicht samenwerking handhavers en hulpverleners bij aanpak woonoverlast

13-01-2022

Er blijkt een overlap te bestaan tussen de taken en rollen die handhavers en hulpverleners voor zichzelf zien weggelegd bij de inzet van de Wet aanpak woonoverlast. Zo verbinden beide groepen professionals partijen die betrokken zijn bij de aanpak en zijn ze een aanspreekpunt voor andere partijen.

Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020

21-12-2021

Passende hulpverlening ontbreekt voor slachtoffers van mensenhandel. Van alle slachtoffers wordt 50% binnen 7 jaar opnieuw slachtoffer van een misdrijf. Dit concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020.

Extra geld voor versterking dienstverlening aan kwetsbaren

14-12-2021

Gemeenten ontvangen structureel € 150 miljoen extra om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. De middelen zijn onder andere bedoeld voor het versterken van de wijkteams, de aanpak van meervoudige problematiek en (hoog) risicovol verward gedrag.

Nieuwe versie 'Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein'

13-12-2021

Er is een nieuwe versie van het Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein gepubliceerd. In de nieuwe versie zijn onder andere twee DPIA-adviesdocumenten opgenomen.

Herstel nog geen structureel onderdeel van detentie

13-12-2021

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor herstelgericht werken in gevangenissen. Toch maken interventies die zich richten op herstel nog geen structureel onderdeel uit van het detentieprogramma, zo blijkt uit onderzoek van het WODC.

Akkoord op machtigingsbesluit politiegegevens

10-12-2021

De politie mag persoonsgegevens verstrekken aan meldpunten niet-acute zorg. Minister Grapperhaus (JenV) is akkoord gegaan met een tijdelijk machtigingsbesluit dat dit regelt: het Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg. Het besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Magazine 10 Jaar Top600: Met zorg aangepakt

01-12-2021

Tien jaar geleden begon de gemeente Amsterdam met de Top600-aanpak. Deze persoonsgerichte regie is bedoeld voor mensen die meermaals veroordeeld zijn voor high impact crime, drugs- of geweldsdelicten.

Te groot voor de wijkagent, te klein voor de recherche

08-11-2021

Bureau Beke heeft een artikel gepubliceerd over jonge doorgroeiers in de criminaliteit. Ondanks dat de jeugdcriminaliteit afneemt, is er een zeer kleine groep die uit beeld raakt in de wijk, gewelddadig is, doorgroeit richting van drugscriminaliteit en een negatief rolmodel is voor jongeren in de wijken.

Lancering e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’

03-11-2021

Professionals die met jeugd werken kunnen vanaf vandaag hun kennis op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim vergroten. Speciaal hiervoor heeft de GGZ Ecademy de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ gelanceerd.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: oktober-nummer verschenen

01-11-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Multifocus aanpak Groningen effectief

28-10-2021

Multifocus is een goede interventie om in te zetten bij een tijdelijk huisverbod of code rood zaken in gezinnen met complexe meervoudige problematiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut naar de Multifocus aanpak in Groningen.

Nieuwsbrief Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden

26-10-2021

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Het coördinatiepunt stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de verschillende partijen die met beveiligde zorg te maken hebben.

NCTV: rechts-terroristische dreiging van jongens tussen 12 en 20 jaar

26-10-2021

In Nederland bestaat er momenteel niet alleen een dreiging vanuit jihadistische hoek, maar ook uit rechts-extremistische hoek. Vooral jonge, Nederlandse jongens tussen de 12 en 20 jaar oud kunnen een dreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

21-10-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Aantal volwassen daders dat na straf weer de fout in gaat blijft gelijk

13-10-2021

De recidive onder alle volwassen daders, maar ook onder ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Livestream Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen

04-10-2021

De Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen zijn getransformeerd naar Zorg- en Veiligheidshuizen. Om de start van het nieuwe samenwerkingsverband te markeren, werd op vrijdag 1 oktober een livestream met interessante tafelgasten verzorgd.

Handreiking ‘(Gewelds)incidenten in behandelsituaties’ aangepast

04-10-2021

De handreiking ‘(Gewelds)incidenten in behandelsituaties’ is aangepast, zodat deze ook toepasbaar is in beschermd wonen situaties. Het document is opgesteld door de Nederlandse ggz, de Nationale Politie en Valente.

Onderzoek naar huisuitzettingen kwetsbare gezinnen

01-10-2021

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten een onderzoek naar huisuitzettingen van kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen moeten bijvoorbeeld hun huis verlaten door huiselijk geweld, huurachterstand of bij (verdenking van) criminele activiteiten.

Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen transformeren naar Zorg- en Veiligheidshuizen

22-09-2021

De Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen transformeren volgende week naar Zorg- en Veiligheidshuizen. Ze gaan meer samenwerken, uniforme werkwijzen hanteren en creëren één centrale toegang voor alle partners.

Nieuwe versie Handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’

09-09-2021

De handreiking ‘Kansen bieden voor re-integratie’ is geactualiseerd. De verandering van wet- en regelgeving is meegenomen en de visie per organisatie is aangescherpt.

Samenwerken en gegevens delen in wonen, zorg en veiligheid

09-09-2021

Het 'Handelingskader aanpak personen verward gedrag' is sinds kort beschikbaar. Dit document maakt inzichtelijk wat binnen de huidige wetgeving mogelijk is wat betreft samenwerking en gegevensdeling tussen professionals in het woon-, zorg- en veiligheidsdomein.

Criminele carrières HIC-daders zijn lang en omvangrijk

25-08-2021

Daders van high impact crimes (HIC), zoals overvallers, straatrovers en woninginbrekers, hebben langere en meer omvangrijke criminele carrières dan daders van andersoortige delicten. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Rechtbank Rotterdam voert nieuwe werkwijze huiselijk geweld zaken in

22-08-2021

De rechtbank Rotterdam voert een nieuwe werkwijze in voor de behandeling van zaken die te maken hebben met huiselijk geweld. Dat is de uitkomst van de evaluatie van de pilot combizittingen huiselijk geweld. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Copycatgedrag bij terroristische aanslagen komt voor en verdient aandacht

19-08-2021

Het komt voor dat mensen een pleger van terroristische aanslagen bewust gaan nadoen. Zij kopiëren de gebruikte methode of raken in het algemeen geïnspireerd om een aanslag te plegen. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC.

Nieuw beeld over dwang in de zorg onder nieuwe wetten

03-08-2021

Burgemeesters gaven vorig jaar 1.416 keer een inbewaringstelling af waarmee een patiënt in hun gemeente in een spoedsituatie verplicht werd opgenomen op basis van de nieuwe Wet zorg en dwang. Daarnaast gaven burgemeesters 9.421 keer toestemming voor verplichte zorg aan een patiënt omdat in een crisissituatie snel ingegrepen moest worden.

Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie

29-07-2021

Tijdens en na detentie werken veel partijen aan de re-integratie van gedetineerden. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein gaan onderzoeken hoe deze samenwerking verloopt en welke succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren.

Tweede nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

15-07-2021

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze tweede nieuwsbrief worden de ontwikkelingen binnen de twee pijlers van het project beschreven.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juli-nummer verschenen

09-07-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Kamerbrief over ondersteuning mensen met verward gedrag

07-07-2021

Het ministerie van VWS wil de komende jaren blijven inzetten op de hulp en zorg voor mensen met verward gedrag of onbegrepen gedrag. Het ministerie trekt voor de komende vier jaar 50 miljoen euro uit voor een (vervolg) actieprogramma.

ZVH Drenthe publiceert jaarverslag 2020

06-07-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020.

Webinar Re-integratie ex-gedetineerden in Oost Brabant

05-07-2021

De Zorg- en Veiligheidshuizen Brabant Zuidoost en Brabant Noordoost verzorgden op 29 juni het webinar ‘Re-integratie ex-gedetineerden Oost-Brabant’. Het webinar werd in samenwerking met 3RO, DJI en VLOT georganiseerd.

Gemeenten enthousiast over toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

01-07-2021

Gemeenten zijn enthousiast over diverse onderdelen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat blijkt uit de reactie van de VNG op de consultatie, waar gemeenten en regio's hun input voor hebben gedeeld.

Aandacht voor rol en taken Functionaris Gegevensbescherming

01-07-2021

De rol van een functionaris gegevensbescherming (FG) is essentieel voor de bescherming van persoonsgegevens. Om zijn of haar rol beter uit de verf te laten komen, publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgangspunten voor de positionering van de FG.

Nieuwsbrief Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden

29-06-2021

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Het coördinatiepunt stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de verschillende partijen die met beveiligde zorg te maken hebben.

Animatie Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

28-06-2021

Het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg heeft een animatie laten ontwikkelen. Deze animatie geeft binnen 2 minuten een goed beeld van wat het VIA is en wat het VIA doet.

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

24-06-2021

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In een eerste overlastlab deelden experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen.

Re-integratie van ex-gedetineerden onderzocht

18-06-2021

Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de juiste manieren. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd.

ZVH Groningen publiceert jaarverslag 2020

14-06-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het Zorg- en Veiligheidshuis in 2020 beschreven.

Radicalisering moeilijk te voorspellen

11-06-2021

Het is niet mogelijk om aan de hand van een handzame lijst van factoren nauwkeurig te voorspellen wie wel en wie niet zal gaan radicaliseren. Dat blijkt uit een analyse van 707 wetenschappelijke, peer-reviewed artikelen door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het WODC.

Culturele interventies kunnen bijdragen aan voorkomen radicaliseren

10-06-2021

De Erasmus Universiteit Rotterdam voerde een evaluatie uit naar negen culturele interventies die zijn gesteund door het Fonds ZOZ. Het ging om interventies met als doel de weerbaarheid van jongeren te vergroten, zodat zij minder gevoelig zijn voor extremistische en polariserende boodschappen.

Stijging recidive onder jeugdigen zet niet door

07-06-2021

De eerder waargenomen stijging van de recidive onder jeugdige daders en jongeren die vrijkomen uit een justitiële jeugdinrichting (JJI) zet niet verder door. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van start

02-06-2021

De Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is gisteren van start gegaan. Het doel van de community is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode en het werken aan veiligheid in gezinnen.

Jeugdcriminaliteit daalt, maar niet alle vormen

31-05-2021

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit, een publicatie van het CBS in samenwerking met het WODC.

De Wet straffen en beschermen en de betekenis voor gemeenten

26-05-2021

Wat houdt de Wet straffen en beschermen in en wat betekent deze wet voor gemeenten? Een informatiesheet van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) geeft hierover uitleg.

Adolescentenstrafrecht veelbelovend maar resultaten zijn wisselend

26-05-2021

Het adolescentenstrafrecht laat ondanks grote knelpunten ook positieve resultaten zien. Dat blijkt uit evaluatieonderzoek van het WODC.

Jaarplan 2021 en jaarverslag 2020 ZVH Baronie Breda

20-05-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag en jaarplan gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020, het jaarplan geeft inzicht in de plannen voor 2021 en een doorkijk op de komende jaren.

Nieuwsbrief Governance Zorg en Veiligheid

17-05-2021

De nieuwsbrief ‘Governance Zorg en Veiligheid’ beschrijft de ontwikkelingen binnen het gelijknamige traject in Zuid-Limburg. Naast de nieuwsbrief, zijn er ook stukken met achtergrondinformatie gepubliceerd.

ESF-gefinancierde re-integratieprogramma’s succesvol bij volwassen deelnemers

13-05-2021

Volwassen deelnemers aan met door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde programma’s hebben na detentie vaker werk dan gedetineerden die niet hebben deelgenomen. Dat blijkt uit de evaluatie van het WODC.

Ouders meer aanspreken op voorkomen van strafbaar gedrag kinderen

10-05-2021

De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te houden ligt in de eerste plaats bij de ouders. Dat schrijft de minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer op basis van de verkenning ‘Jeugdcriminaliteit en opvoeding’,

Eerste nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

06-05-2021

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze eerste nieuwsbrief worden de doelen van het project beschreven en komt een aantal betrokkenen aan het woord.

Cijfers Wvggz over 2020 bekend

03-05-2021

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwe wet ten opzichte van zijn voorganger, de wet Bopz?

Compleet overzicht leeraanbod radicalisering en polarisatie

26-04-2021

Het leeraanbod voor (jeugd)professionals op het gebied van de preventie van polarisatie en radicalisering is divers. De nieuwe gids ‘Aanbod van de kennispartners radicalisering (jeugd)professionals’ biedt een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.

Secondant: Een LVB-levensloopstudie in het strafrecht en de zorg

26-04-2021

Het is de vraag of het strafrecht wel de beste manier is om te reageren op delicten van licht verstandelijk beperkte verdachten. Want de terugval is hoog onder deze groep verdachten en zij krijgen vaak te maken met meerdere problemen.

Regionale samenwerking zorg + veiligheid: gids & gereedschap

22-04-2021

De afgelopen 2 jaar ondersteunden de VNG en het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) 3 regio’s die bezig zijn de regionale samenwerking zorg en veiligheid te versterken. Daar is nu een concrete regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur opgezet.

Ingang Wet straffen en beschermen verplaatst naar 1 juli

15-04-2021

De nieuwe Wet straffen en beschermen zou per 1 mei dit jaar van kracht worden. Voor gemeenten betekent dit vooral een ruimere grondslag voor het uitwisselen van gegevens bij het opstellen van het detentie- en re-integratieplan en in het geval iemand een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf pleegt na detentie.

NCTV publiceert 'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54'

14-04-2021

Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen op de nationale veiligheid. Dat blijkt uit het 54ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2020

12-04-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Criminaliteit binnen familienetwerken: Tilburgse aanpak lijkt te werken

08-04-2021

De gemeente Tilburg pakt sinds een jaar criminele families aan op een andere manier. Een coach gaat nu bij 13 gezinnen op bezoek en probeert basale dingen als huisvesting, eten en inkomen op orde te maken. De eerste resultaten zijn positief.

Factsheets over hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren

01-04-2021

Om te voorkomen dat kwetsbare groepen met politie en justitie in aanraking komen, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een aantal factsheets opgesteld. Deze zijn bedoeld voor professionals in gemeenten die zich, vanuit veiligheid, onderwijs of sociaal domein, bezighouden met kwetsbare kinderen en jongeren.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar Tweede Kamer

31-03-2021

Demissionair minister Dekker (JenV) en demissionair staatsecretaris Blokhuis (VWS) hebben gisteren het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit Toekomstscenario moet de jeugdbeschermingsketen vereenvoudigen.

Succesvolle nieuwe werkwijze re-integratie ex-gedetineerden

19-03-2021

In Utrecht hebben de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein, reclassering (3RO) en gemeente Utrecht de handen ineengeslagen om betere re-integratie voor (ex-)gedetineerden mogelijk te maken. De nieuwe manier van werken is een eenvoudige aanpassing van het bestaande werkproces maar heeft een groot resultaat.

Secondant: ‘Leer de structuren lezen van criminele families’

16-03-2021

Bij de aanpak van criminele families moet je het frame breder te trekken dan het strafrecht, zegt Hans Moors in tijdschrift Secondant. Combineer veiligheid en zorg en investeer in lange, systeemgerichte aanpakken.

Politiechef Anja Schouten: ‘Burgemeester wees zuinig op de Zorg- en Veiligheidshuizen’

15-03-2021

Politiechef Anja Schouten doet in de nieuwsbrief van het Bureau Regioburgemeesters een oproep om zuinig te zijn op de Zorg- en Veiligheidshuizen. Schouten vertelt in het interview onder andere over de aanpak en hulp aan mensen die verward gedrag.

Meerjarenagenda 2021-2024 ZVH vastgesteld

15-03-2021

De focus van de Meerjarenagenda 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave die de Zorg- en Veiligheidshuizensamen met partners willen oppakken. Zij willen (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect: betere kwaliteit van leven, inclusiviteit en minder overlast en veiligheidsproblemen.

Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

22-02-2021

Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen, heeft het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een infobox samengesteld.

LVMV-reactie op contourennota ‘Zorg voor de toekomst’

16-02-2021

De landelijke Vereniging van managers van Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland (LVMV) heeft een reactie gegeven op de contourennota ‘Zorg voor de toekomst’ van met ministerie van VWS. Het ministerie heeft deze discussienota opgesteld en aan partijen binnen en buiten de zorg een reactie op het document gevraagd.

Kennisplatform Ondermijning: delen en netwerken

15-02-2021

Het Kennisplatform Ondermijning faciliteert het delen van kennis, ervaring en informatie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daarmee wil het de effectiviteit van de ondermijningsaanpak vergroten. De aangeboden informatie verbreedt en verdiept de kennis over ondermijning.

Vakontwikkeling procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

10-02-2021

De dertig Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) zijn in april 2020 gestart met de landelijke vakontwikkeling van de procesregisseurs. Het doel is een herkenbare werkwijze voor alle procesregisseurs in het hele land. Alle tips en trucs die deze vakontwikkeling heeft opgeleverd, zijn inmiddels gebundeld in twee factsheets.

Partners landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid presenteren Perspectief 2025

05-02-2021

Veel Nederlanders kampen met een opeenstapeling van problemen met een zorg- én veiligheidscomponent. Betere samenwerking leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen. De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid stelden een agenda op om hierin verdere stappen te zetten: Perspectief 2025.

Tijd voor een nieuw specialisme in de aanpak van jeugdcriminaliteit?

02-02-2021

Nederland heeft niet te maken met steeds jongere daders. Jongeren plegen ook niet meer geweldsdelicten en meer groepsdelicten op school of in de buurt. Bovendien is er geen toename van jongeren die betrokken zijn bij (gewelddadige) vermogensdelicten en geweldsmisdrijven.

Identiteitsbewijs, huisvesting en dagbesteding op orde na detentie: minder recidive

26-01-2021

Ex-gedetineerden die na detentie een identiteitsbewijs en huisvesting hebben, hebben vaker werk en plegen minder vaak opnieuw een delict. Dat blijkt uit de zesde meting van de Monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC.

Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek geopend

21-01-2021

De Rijksoverheid stelt, na een geslaagde proefperiode, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) open voor alle gemeenten en landelijke uitvoerders. Dit loket helpt zo volledig vastgelopen multiprobleemsituaties weer vlot te trekken.

Daders van mensenhandel: vaak jonger dan 23 jaar

21-01-2021

De relatief jonge leeftijd van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting baart de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen grote zorgen. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen. Dat blijkt uit de Dadermonitor mensenhandel die vandaag is uitgebracht.

GHNT-podcast over lokale (wijk-)teams

20-01-2021

Teamleider Jeugdhulp Sandra van Leeuwen en jeugd- en gezinswerker Harriët Janssens vertellen in deze GHNT-podcast over hun werk voor het lokale (wijk-)team van de samenwerkende Kempengemeenten: het Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). De focus is gericht op langdurige veiligheid.

Interactie tussen beleid en extremistische groepen verkend

18-01-2021

De interactie tussen de overheid en de groepen die zij aanduidt als extremistisch is uiterst grillig en weinig eenduidig en volgt ogenschijnlijk niet een eenduidig actie-reactiepatroon. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Veiligheidshuis Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2020 (en ambities 2021)

15-01-2021

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2021.

Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud

13-01-2021

Preventieve maatregelen die effectief zijn tegen High Impact Crimes, moeten blijvende aandacht en energie krijgen. Tijdschrift Secondant schrijft over een nieuwe handreiking voor een probleemgerichte aanpak, waarin kennis en ervaring zijn gebundeld.

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

07-01-2021

De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit een analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Dalende trend in het aantal minderjarige verdachten in strafzaken

05-01-2021

Het aantal minderjarige verdachten van een misdrijf dat voor de rechter komt, vermindert. Zo blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Waar er 5 jaar geleden nog ruim 6.800 jonge verdachten voor de rechter verschenen, behandelde de rechter vorig jaar circa 5.800 zaken met minderjarige verdachten.

De online wereld van jonge rechts-extremisten: “Het begint vaak als een grapje”

04-01-2021

“Rechts-extremisten vormen een toenemende terreurdreiging voor onze samenleving”, waarschuwen deskundigen. Bovendien radicaliseren zij op een steeds jongere leeftijd en vindt het radicaliseringsproces grotendeels online plaats.

Toename aantal High Impact Crimes in 787 woonplaatsen

04-01-2021

Het aantal High Impact Crimes (HIC) nam het afgelopen jaar in 787 woonplaatsen in Nederland toe. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.


NIEUWSARCHIEF